BAN QUẢN TRỊ QUÁN ÂM PHẬT ĐÀI NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Thượng toạ THÍCH GIÁC NGHI
Trưởng Ban Quản trị

ĐĐ. Thích Phước Thuận
Phó Trưởng ban phụ trách nghi lễ

ĐĐ. Thích Thiện Năng
Phó Trưởng ban kiêm Thư ký phụ trách nhân sự

ĐĐ. Thích Minh Kiến
Phó Trưởng ban kiêm Kế toán phụ trách xây dựng

TT. Thích Phước Châu
Uỷ Viên

NS. Thích Nữ Nghiêm Thành
Phó Trưởng ban

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa
Uỷ viên

NS. Thích Nữ Hoà Liên
Uỷ viên

NS. Thích Nữ Ngộ Đạo
Uỷ viên